• ส่งฟรีเมื่อช้อป

    1,000 บาทขึ้นไป

  • รับประกันคุณภาพ

    สินค้า 100%

  • ช้อปออนไลน์

    ตลอด 24 ชั่วโมง

  • คะแนนสะสม
Menu
  • คะแนนสะสม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการบนเว็บไซต์

      โดยที่ บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ซูรูฮะ”) ได้จัดทำเว็บไซต์ชื่อ http://www.tsuruha.co.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือ บริการที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) และการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการเว็บไซต์ของผู้ซื้อจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

                ดังนั้น ผู้ซื้อจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และ/หรือข้อตกลงอื่นใดที่ซูรูฮะ จะได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ เนื่องจากในทันทีที่มีการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อ สินค้าและ/หรือบริการ จะถือว่าผู้ซื้อยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งปวง

               ข้อ 1. ผู้ซื้อจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อการขอลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ซื้อ และจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดๆ

               ข้อ 2. ผู้ซื้อจะรักษา Username/Email และ Password ไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ หากผู้ซื้อมอบหรืออนุญาตให้บุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และ/หรือ Password ของผู้ซื้อไปใช้ ให้ถือว่าการกระทำการใดๆ บนเว็บไซต์ โดยผู้อื่นเป็นการกระทำของผู้ซื้อเองและมีผลผูกพันทางกฎหมายกับ ผู้ซื้อทั้งปวง

               ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือบุคคลที่กล่าวในข้อ 2 ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อรายอื่นหรือซูรูฮะ ผู้ซื้อตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเต็มจำนวน

               ข้อ 4. เว็บไซต์มีสิทธิในการเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ซื้อได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า หากซูรูฮะว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

                         (4.1) ผู้ซื้อให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนและ/หรือไม่ได้แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องในข้อ 1

                         (4.2) ผู้ซื้อเปิดเผย Username/Email และ Password ให้บุคคลอื่น

                         (4.3) ผู้ซื้อกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ซื้อเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

               ข้อ 5. เว็บไซต์ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเพียงพอของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การขาดความต่อเนื่องของการใช้บริการ การรบกวนหรือข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ยินดีที่จะรับคืนสินค้า กรณีที่พบว่าสินค้าที่สมาชิกซื้อไปแล้ว มีลักษณะที่ไม่ตรงกับคำบรรยายอย่างชัดเจน (ตามเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า)

               ข้อ 6. การส่งคืนสินค้าและขอรับเครดิตเงินคืน จะสามารถกระทำได้ภายใน 7 วันหลังจากวันที่รับสินค้า โดยสินค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ และมีบรรจุภัณฑ์ครบถ้วนพร้อมใบเสร็จเท่านั้น สมาชิกจะต้องแจ้งให้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้าและเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าขนส่งในการส่งของคืนทั้งหมด

               ข้อ 7. เว็บไซต์มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

               ข้อ 8. ผู้ซื้อยอมรับและตกลงว่าเครื่องหมายบริการ แนวคิด รูปแบบในการนำเสนอ เนื้อหา รวมถึงซอฟท์แวร์ รหัสต้นทางและรหัสปลายทาง ที่ได้จัดทำหรือพัฒนาขึ้น เพื่อการให้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ เป็นของ บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด และถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

               นอกจากนั้น ผู้ซื้อรับทราบว่า ผู้ซื้อสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้นเพื่อการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือ บริการบนเว็บไซต์เท่านั้น และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ หากเว็บไซต์พบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น เว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตาม ที่เว็บไซต์เห็นสมควร

               ข้อ 9. หลังจากทำการสั่งซื้อแล้ว คุณจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี และภายใน 3 – 5 วันทำการ ในเขตพื้นที่อื่นๆ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง สภาพการจราจร บางครั้งอาจเกิดความล่าช้า)

               ข้อ 10. ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และได้รับสินค้าและ/หรือบริการจากเว็บไซต์ไปแล้ว แต่ปรากฏในภายหลังว่าธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ซื้อยินยอมส่งคืนสินค้าให้แก่เว็บไซต์ในสภาพที่เป็นอยู่พร้อม กับค่าใช้สินค้าจนถึงวันที่ส่งคืน และ/หรือชดใช้ค่าเสียหายในการใช้สินค้าและ/หรือบริการตามที่เว็บไซต์ประเมิน

               ข้อ 11. บรรดาการบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือ จดหมาย และเอกสารใดๆ รวมถึงจดหมายหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าส่งโดยถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อได้ส่งไปยังที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ ระบุไว้ในตอนต้นของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และที่อยู่ของผู้ซื้อในหลักฐานการลงทะเบียน หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ทั้งสองฝ่ายได้แจ้งให้ทราบ

                ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าบรรดาหนังสือ จดหมาย หรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และการใช้บริการ โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

               ข้อ 12. การที่เว็บไซต์ไม่ใช้สิทธิ หรือประวิงการใช้สิทธิ หรืออำนาจใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในครั้งหนึ่งครั้งใด ไม่ถือว่าเว็บไซต์สละสิทธิในเรื่องดังกล่าวตลอดไป

               ข้อ 13. วิธีการและเงื่อนไขการสะสมคะแนน

                ซื้อสินค้าทุก 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 แต้ม 
                 1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมทันทีเมื่อทำรายการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
                 2. ลูกค้าจะสามารถใช้คะแนนสะสมได้ในการซื้อครั้งต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
                 3. คะแนนจากการซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่ถูกรวมกับคะแนนจากการซื้อสินค้าในร้านซูระฮะสาขาใดๆ ก็ตาม
                 4. คะแนนจากการซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคะแนนจากการซื้อสินค้าในร้านค้าซูรูฮะได้
                 5. คะแนนสะสมมีอายุเท่ากับสองปีปฎิทิน

วิธีการใช้คะแนนสะสม

สะสมแต้มครบสามารถแลกรับส่วนลด ดังนี้
            300 แต้ม รับส่วนลด 50 บาท
            500 แต้ม รับส่วนลด 100 บาท

            900 แต้ม รับส่วนลด 200 บาท
            3000 แต้ม รับส่วนลด 900 บาท

               ข้อ 14. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

 

 

 

Top