• ส่งฟรีเมื่อช้อป

    1,000 บาทขึ้นไป

  • รับประกันคุณภาพ

    สินค้า 100%

  • ช้อปออนไลน์

    ตลอด 24 ชั่วโมง

  • คะแนนสะสม
Menu
  • คะแนนสะสม
แอนเนสซ่า เพอร์เฟ็ค ยูวี สเปรย์ ซันสกรีน อควา บูสเตอร์ / ANESSA PERFECT UV SPRAY SUNSCREEN AQUA BOOSTER

แอนเนสซ่า เพอร์เฟ็ค ยูวี สเปรย์ ซันสกรีน อควา บูสเตอร์ / ANESSA PERFECT UV SPRAY SUNSCREEN AQUA BOOSTER

SKU: 4901872036820
฿650.00
สถานะสินค้า

ในคลังสินค้า

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์สเปรย์กันแดด ค่า SPF 50+ PA++++ มอบการปกป้องแสงแดดสูงสุด ครอบคลุมทุกอณู Very Water Resistant สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจาวัน การเล่นกีฬากลางแจ้งหรือการว่ายน้า ปกป้องผิวได้อย่างยาวนาน เนื้อบางเบาไม่ทาให้รู้สึกเหนอะหนะขณะใช้ และช่วยฟื้นฟูบารุงฟื้นฟูผิวกร้านแดด อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว และยังทาความสะอาดได้ง่ายดาย ไม่ต้องใช้ Makeup Cleansing เหมาะกับผิวหน้า ผิวกาย และเส้นผม


วิธีใช้
• เขย่ำขวดก่อนใช้ทุกครั้ง • สำหรับผิวหน้ำ : ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรบำรุงผิวทุกเช้ำ โดยสเปรย์กันแดดบนฝ่ำมือและค่อยทำบนผิวหน้ำ สำมำรถทำทับเมคอัพได้ด้วยวิธีกำรเดียวกัน ** ทำอย่ำงแผ่วเบำ ระมัดระวังกำรหลุดลอกของเมคอัพ • สำหรับผิวกำย : สเปรย์กันแดดบนผิวกำยและเส้นผม ห่ำงจำกผิวประมำณ 10-15 ซม. ทั่วผิวในปริมำณพอเหมำะ สำมำรถสเปรย์ซ้ำทุกๆ 2-3 ชั่วโมง
• ทำควำมสะอำดง่ำยดำยด้วยโฟมล้ำงหน้ำ สบู่ หรือแชมพู ที่ใช้ตำมปกติ

เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์สเปรย์กันแดด ค่า SPF 50+ PA++++ มอบการปกป้องแสงแดดสูงสุด ครอบคลุมทุกอณู Very Water Resistant สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจาวัน การเล่นกีฬากลางแจ้งหรือการว่ายน้า ปกป้องผิวได้อย่างยาวนาน เนื้อบางเบาไม่ทาให้รู้สึกเหนอะหนะขณะใช้ และช่วยฟื้นฟูบารุงฟื้นฟูผิวกร้านแดด อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว และยังทาความสะอาดได้ง่ายดาย ไม่ต้องใช้ Makeup Cleansing เหมาะกับผิวหน้า ผิวกาย และเส้นผม

วิธีใช้
• เขย่ำขวดก่อนใช้ทุกครั้ง • สำหรับผิวหน้ำ : ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรบำรุงผิวทุกเช้ำ โดยสเปรย์กันแดดบนฝ่ำมือและค่อยทำบนผิวหน้ำ สำมำรถทำทับเมคอัพได้ด้วยวิธีกำรเดียวกัน ** ทำอย่ำงแผ่วเบำ ระมัดระวังกำรหลุดลอกของเมคอัพ • สำหรับผิวกำย : สเปรย์กันแดดบนผิวกำยและเส้นผม ห่ำงจำกผิวประมำณ 10-15 ซม. ทั่วผิวในปริมำณพอเหมำะ สำมำรถสเปรย์ซ้ำทุกๆ 2-3 ชั่วโมง
• ทำควำมสะอำดง่ำยดำยด้วยโฟมล้ำงหน้ำ สบู่ หรือแชมพู ที่ใช้ตำมปกติ

รีวิวโดยซูรูฮะ
Top